Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till en fördjupad översiktsplan för Mora tätort, där bla Kråkberg ingår. Granskningen pågår mellan den 7 juni – 31 augusti 2021

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att översiktligt planera den fysiska markanvändningen (användning av mark och vatten) i kommunen med ett långsiktigt tidsperspektiv fram till 2035. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Moras nuvarande översiktsplan antogs 2006 och delar av denna kommer att ersättas i och med antagande av den nya fördjupade översiktsplanen.

Riktlinjer för Kråkberg 
– Kråkbergs långa kontinuitet ska värnas.
– Värdefull jordbruksmark ska inte bebyggas med hänsyn till landskapsbilden.
– Det finns vissa möjligheter till förtätningar av bostäder, se karta.
– Ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen vad gäller, skala, volym och färgsättning.

Riktlinjer Norra Kråkberg
– Större delen av området bör detaljplaneläggas, även befintlig bebyggelse för att reda ut hur VA och väg ska anordnas och för att säkra allmänhetens tillgänglighet till stranden.
 Detaljplanering kan ske etappvis.
– En fördjupad naturvärdesinventering bör göras om område nära stranden berörs.
– Det kan behövas en arkeologisk utredning.
– Detaljplanen bör även utreda möjlighet till att anlägga småbåthamn.
– Hela området bör anslutas till det allmänt vatten- och spillvattennätet.
– Eftersom industriområdet är beläget vid infarten till Mora norrifrån men då det också kommer att ligga vid infarten till bostadsområdet ska industritomterna ha ett ordnat utseende.

Handlingarna finns tillgängliga på https://www.morakommun.se/fop
På sida 70 och framåt i FÖP Planförslag delområden.pdf finns mer info om Kråkberg och Norra Kråkberg

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen har lämnats in senast 31 augusti 2021

Stadsbyggnadsförvaltningen mora Orsa, Fredsgatan 1 2, 792 80 Mora eller via e-post plan.stadsbygg@mora.se.
Glöm Inte att ange ärendets diarienummer ”MK KS 2019/00366” i skrivelsen.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken